Házirend

A Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának
 
Házirendje
 
 
 
 
 
Tartalom:
 
 
Bevezető
 
Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok
 
Az óvoda nyitva tartása Az óvodai felvételre vonatkozó szabályok A gyermeket megillető jogok
 
A gyermekeket óvó-védő szabályok
 
A beiskolázás szabályai
 
Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:
 
Hiányzás igazolása, egészségvédelmi szabályok
 
Szülői jogok és kötelességek
 
Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés
 
Záró gondolatok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevezető

Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg  Célja, hogy meghatározza az intézmény belső rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy biztonságos, otthonos légkörben nevelhessük a reánk bízott gyermekeket. Intézményünk házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC. törvény, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet rendelkezéseit alapul véve szabályozza a hatáskörébe utalt kérdéseket. Házirendünk összhangban van intézményünk belső dokumentumaival is: az SZMSZ-el, Pedagógiai Programunkkal és az IMIP-el  Az intézmény vezetése és nevelőtestülete, valamint az Óvodaszék e dokumentum által szabályozza az intézmény törvényes és zökkenőmentes működését, ezért annak betartása és betartatása az intézmény minden dolgozójának kötelessége. Miután a szülő kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelességeket, a házirend a szülőre nézve is kötelező érvényű!
 
Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok
 
Az óvoda neve: Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda, Aranykapu Tagóvodája Címe: Sopron, Ferenczy J.u 5. Levelezési címe: 9400 Sopron, Ferenczy J.u 5  OM azonosító: 030282 Tel: 99/518- 711  06 30 6185016 , 06 30 6184992 Email: gyakovoda2@nyme.hu      Honlap : ak.uni-sopron,hu                                   

Az óvoda vezetője: Kozák Tamásné, fogadóóra keddenként 8-9-ig Tagóvoda vezető :Törökné Farádi Mária Gyermekvédelmi felelős: Balla Brigitta hétfőként 13-15-ig A csoportvezető óvónők fogadóórája: keddenként 13-14-ig (előzetes bejelentkezés szerint) Halaszthatatlan ügyekben az óvodavezető és a pedagógusok az óvoda nyitva tartási idejében megegyezés szerint a szülők rendelkezésére állnak.
 
  
Az óvoda nyitva tartása: 

A nevelési év tart szeptember 1-től augusztus 31-ig.az oktatási év szeptember 1-től június 15ig. Évente 6 hetes takarítási szünetet tartunk június közepétől augusztus 20-ig. Ebben az időszakban a tagóvodával váltott nyitva tartással üzemelünk. A szünet időpontjáról II. 15-ig értesítést kapnak a szülők. A zárva tartás ideje alatt a gyermekeket igény szerint elhelyezzük másik intézményben. Karácsony és Újév között a gazdaságos működés érdekében az óvoda zárva tart. A tanév során 5 napot tartunk fenn a nevelőtestület számára továbbképzés, vagy intézményi megemlékezés céljából. Iskolai szünetek idejére takarékossági okokból részleges zárás, csoportösszevonás lehetséges. A zárás időpontjáról legkésőbb egy héttel korában tájékoztatjuk a szülőket.  Igény szerint írásbeli igényfelmérést követően gondoskodunk a gyermekek elhelyezéséről. Napi nyitva tartás: reggel 6-tól este 18-ig. A gyermekek reggel 7-től, délután 5-ig, tartózkodhatnak az óvodában. 
 
Az óvodai felvételre vonatkozó szabályok 

A szülőt megilleti a szabad óvodaválasztás joga. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik. Intézményünk nem tartozik a kötelező körzetet ellátó óvodák körébe.  A felvételi elbírálás szempontjai: tárgyév augusztus 31-ig betöltött három év, ágy- és szobatisztaság, életkorának megfelelő kommunikációs készség. A német nemzetiségi csoportokba azokat a gyermekeket fogadjuk, akiknek   a családjában németül beszélnek, vagy ápolják a soproni nyelvi hagyományokat.  Az óvoda gyógypedagógiai nevelésben résztvevő intézmény. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése a többi gyermekkel együtt, azonos csoportban, integrált formában történik.  Az óvodai felvételnél előnyben részesülnek:az óvodánkba járt, avagy járó gyermekek testvérei, a Soproni Egyetem, mint fenntartó, dolgozóinak gyermekei, ill. az óvoda vonzáskörzetébe dolgozó szülők gyermekei.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. A férőhelyet meghaladó jelentkezés esetén az óvodavezető által szervezett bizottság hoz határozatot. Az újonnan felvett gyermekeket szeptember 1-től fogadja az óvoda. A csoportbeosztásról az óvodavezető dönt a szülők kérésének figyelembevételével. Ez az ellátás tart az iskolaérettség eléréséig Az óvodai beiratkozás időpontját a beiratkozást megelőzően egy hónappal közzéteszi az intézmény saját honlapján.  A beiratkozás előtt az érdeklődő szülőknek és gyermekeiknek lehetőséget biztosítunk nyílt nap keretében megismerkedni az óvodával, a pedagógusokkal.
 
A gyermeket megillető jogok és kötelességek

A gyermekek érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelő nevelésben részesülnek, amely tiszteletben tartja, figyelembe veszi a vallási és a nemzeti, etnikai hovatartozást is. A nevelés az óvoda Pedagógiai Programja alapján történik, a tevékenységeken való részvételt biztosítani kell minden gyermek számára. A gyermeket közvetlen vagy közvetett megaláztatás nem érheti (testi fenyítés, megalázás). Minden óvodai csoportunk napi-, illetve heti rend által szabályozottan működik, mely segíti a gyermekek biztonságos, kiegyensúlyozott óvodai életét, formálja, alakítja a közösségi szokásokat, szabályokat. A gyermek óvodában tartózkodásának ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. A gyermekek az óvoda berendezési tárgyait (játékok, bútorok, edények) rendeltetésszerűen használhatják, de arra vigyázni, óvni kell. Életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően részt vesznek környezetük rendben tartásában. Javasolt, hogy a gyermekek szülői kísérettel reggel legkésőbb ½ 9-ig érkezzenek meg az óvodába a folyamatos és sikeres nevelési folyamat biztosítása érdekében. Kérjük, hogy személyesen adják át az óvónőnek gyermeküket, mert a felügyelet nélkül hagyott gyermekért felelősséget nem vállalunk. A nem étkező gyermekek ¾ 12-ig tartózkodhatnak az épületben. A félnapos óvodásokat legkésőbb 13 h-ig kérjük hazavinni, hogy a többiek pihenését ne zavarják. Amennyiben valamelyik gyermek szülője 17 óráig nem érkezik meg, az ügyeletes óvónő megpróbál kapcsolatba lépni a szüleıvel. Ha nem sikerül félórai várakozás után értesíti az óvoda vezetőjét, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatot. Gyermeket egyedül és 14 év alatti testvérrel csak a szülő írásbeli engedélyével engedünk haza. Abban az esetben, ha más hozzátartozó jön a gyermekért, kérjük az óvónőnek előzőleg bemutatni.
 
Abban az esetben, ha az óvónő úgy ítéli meg, hogy szülő nem alkalmas gyermeke felügyeletének ellátására mert valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt áll (alkohol, kábítószer, gyógyszer) megtagadhatja a gyermek kiadást. Ebben az esetben a gyermekvédelmi jelzőrendszer alapján kell eljárnia.   A szülők válása esetén s felügyeleti jogot gyakorló szülő jogosult hozni, illetve elvinni a gyermeket az óvodából. Vegyék figyelembe, hogy számunkra a bírósági döntés az iránymutató, egyéni kívánságokat nem áll módunkban teljesíteni, továbbá, hogy az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A délutáni távozás kezdő időpontja lehetőleg 15 óránál előbb ne legyen, hogy a gyermekek nyugodt pihenését és étkezését biztosítani tudjuk. Az óvodából való távozás kívánatos módja: a gyermekek játékukat tegyék a helyére, majd köszönjenek el társaiktól, óvó nénijüktől. Ne várakoztassák meg szüleiket, ne szaladgáljanak vissza a csoportba. Az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a még ott lévő gyermekeket maradéktalanul elláthassa. Érkezéskor és távozáskor kérjük gyermekeiket átöltöztetni, a ruhákat rendben a jellel ellátott szekrénybe tenni. Gyermeküket mindig tisztán, gondozottan hozzák óvodába. Kérjük, hogy a kislányok ne legyenek kifestve (szem, arc, száj, köröm, haj). A gyermekek törölközőjét hetente, ágyneműjét havonta mosásra hazaadjuk. A gyermek minden ruhadarabját, cipőjét lássák el jellel. A váltócipő használata kötelező. Az óvodában zárt cipőt vagy szandált viseljenek a gyermekek, papucsot nem hordhatnak, mert balesetveszélyes. Fontos a kényelmes, udvari öltözék, ami nem baj, ha bepiszkolódik. Az óvodai ünnepélyekre ünneplő ruhát kérünk.  Karácsony, Lewinszky nap, Március 15. – sötét szoknya, nadrág és fehér blúz, vagy ing - egyéb ünnepeken – a legkedvesebb ünneplő ruha. A pótruházat és tornafelszerelés is szükséges, ennek helye csoportonként változik. A testnevelés foglalkozásokra a következő felszerelést kérünk: bármilyen rövidnadrágot és pólót, valamint világos gumitalpú tornacipőt, torna zoknit kérjük biztosítani. A gyermekek puha alvójátékokat, mesekönyvet hozhatnak be. A közösségi nevelés szabályainak megfelelően a behozott játékokkal más is játszhat. Az ekkor keletkezett megrongálódást kérjük tudomásul venni.
 
Az óvoda épületében a saját tulajdonú „járművek” – roller, kerékpár, szánkó, gördeszka, babakocsi, görkorcsolya – tárolására, őrzésére nincs lehetőségünk. Az épület utca felöli tárolójában lehet elhelyezni ezeket az eszközöket, a szükséges biztonsági óvintézkedések megléte mellett (lezáró!). Elveszett, megrongálódott eszközökért nem vállalunk felelősséget! Óvodai játékot csak az óvó nénivel való egyeztetés után lehet hazavinni.  Ennivaló, édesség ne legyen a gyermeknél, ha nem tudja megkínálni társait. Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül adják át.
 
A beiskolázás szabályai

Ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben augusztus 31-ig  a 6.életévét betölti, tankötelessé válik. Az iskolaérettségről az óvodavezető szakvéleményt állít ki a rendelkezésre álló dokumentumok és információk ismeretében.  Ha a szülő és a pedagógusok véleménye nem egyezik, a gyermek beiskolázásáról a Szakértői Bizottság dönt. A sajátos nevelési igényű gyermekek beiskolázásáról a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság dönt.
 
Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

A mindenkor étkezési díj mértékét a fenntartó határozza meg, amiért a gyermek tízórait, ebédet és uzsonnát kap. A térítési díj befizetése minden hónap 15-ig esedékes, pótbefizetésre a meghatározott fizetési napok után még egy napig kerülhet sor. A befizetés időpontjai az óvoda honlapján megtalálható. A befizetés elmulasztása esetén a gyermek étkezését nem tudjuk biztosítani, tetemes hátralék esetén az óvodai ellátás is megszüntethető. A lejelentés akkor lép másnap életbe, ha 11.00-ig a szülő bejelenti azt. A lejelentés a következő havi befizetéskor írható jóvá. Nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt. A gyermek a család anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesülhet. A kedvezmény az igazolás bemutatásnak napjától válik esedékessé.   Óvodánkban gyermekvédelmi felelős és fejlesztő pedagógus tevékenykedik, aki segíti a csoportos óvónők munkáját, igyekszik megoldást találni a szülők és a gyermekek problémáira.
 
Az óvodából ételt az ÁNTSZ utasítása alapján ki nem adunk. A családból behozott ételt csak akkor fogadunk el, ha szakorvosi igazolással rendelkező beteg gyermek ellátásáról van szó és azt a közétkeztetésben a fenntartó nem tudja megoldani. A szülő által behozott ételről a szülő nyilatkozik, hogy az a higiénia előírásoknak megfelelően készült el és tárolták. A konyhába szülő és gyermek nem léphet be. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról hozott kínálásra szánt élelmiszerekre is.  (születésnapi torta, édesség)  Óvodában étkezni nem kötelező, ez lehetőség azoknak a családoknak, akik egész napos ellátást igényelnek gyermeküknek. Az ebéd előtt hazamenő gyermekek otthonról hozott tízórait fogyasztanak. Az óvodai étkezés biztosítja a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő mennyiségű és kalória értékű táplálkozást, azt pótolni nem szükséges. A gyermekeknek járó adagot biztosítjuk, otthonról hozott ételre nincs szükség. Nevelési programunknak megfelelően a gyermekeket az étkezés során a takarékosságra és az étel megbecsülésére neveljük. Aki az étkezését igényli, fogadja ezt el. Ettől az elvtől csak betegség, vagy allergia esetén térünk el. Hibás nevelésből adódó étkezési szokásokat nem tudunk tolerálni, amennyiben úgy látjuk, hogy gyermeki veszélyeztetés áll fenn, a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulunk 
 
Hiányzás igazolása, egészségvédelmi szabályok 

Az óvodában csak egészséges gyerek tartózkodhat. Lábadozó gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az intézményt nem látogathatja. Betegség után minden esetben orvosi igazolást kérünk! Igazolt a hiányzás akkor, ha a szülő bejelenti a hiányzás okát, vagy a betegség multával orvosi igazolást mutat fel. Amennyiben 3 napnál hosszabb időre nem kívánják igénybe venni az óvodai ellátást (üdülés, szabadság), kérjük, jelezzék az óvónőknél.  Megszűnik az óvodai ellátás, ha 10 napnál tovább igazolatlanul hiányzik a gyermek. Beteg gyermeket (nátha, gyomorrontás, kiütés, láz) közösségbe hozni nem lehet, ill. minél előbb el kell vinnie a szülőnek. Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az intézmény felé (bárányhimlő, rubeóla, tetű, májgyulladás stb.). Az óvónőknek tilos otthonról behozott gyógyszert a gyermekeknek beadni, kivétel a magas láz, vagy allergiás roham csillapítására szolgáló készítmények.
 
 
A gyermekeket óvó-védő szabályok

A testi épséget veszélyeztető tárgyak behozatala (szúró-vágó eszközök, tűzgyújtásra alkalmas eszköz) tilos! Pénz, ékszer, vagy egyéb értéktárgy ne maradjon a gyermeknél, mert azokért felelősséget nem vállalunk. A bejárat a gyermekek biztonsága érdekében gombnyomásra nyílik, ezt csak a felnőttek használják, ez nem játék. A bejárati ajtót minden esetben kérjük betenni, a kaput bereteszelni.  A bejárati ajtót 9-től zárjuk, csengetésre nyitjuk ki. A hozzátartozók a gyermeköltözőkben várakozhatnak. A babakocsikat az auláig tolhatják be a szülők. A folyosókat lezáró ajtókat kérjük bezárni. A folyosókat lezáró ajtókat kérjük betenni. Az óvoda alábbi helyiségeibe utcai cipővel belépni tilos: csoportszobákba, tornaterembe, fürdőszobákba, konyhába.  Az óvodai rendezvények alkalmával az óvodavezető felmentést ad a fenti tilalom alól. A csoportszobába és az óvoda többi helyiségeibe szülő és egyéb, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személy nem léphet be. Az adatokban történt változást kérjük, jelezzék azonnal. Feltétlenül legyen megadva élő telefonszám, hogy szükség esetén értesíteni tudjuk Önöket. Gyermekbaleseteknél az óvónő minden esetben értesíti a szülőt. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az udvaron délután is csak óvónői felügyelet mellett tartózkodhatnak a gyermekek. Az udvari szokások, szabályok betartására/ betartatására fokozottan ügyelni kell ekkor is. A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében a játszóterületen csak addig tartózkodjanak a szülők, amíg elköszönnek. A szülő megérkezése után - de még az óvodában - a szülő felelős a gyermek testi épségéért. Ugyanez vonatkozik a testvérekre is. Óvodai ünnepélyek alkalmával a csoportvezető óvónők instrukciói irányadóak, kérjük ezekhez alkalmazkodni.  Az épületben és az épületen kívül öt méteres körzetben dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos! Kérjük a mobil telefonok használatának mellőzését. A baleset-és tűzvédelmi előírások mindenki számára kötelező érvényűek.
 
Az óvoda területére kutyát még szájkosárban sem lehet behozni, kivétel, ha az terápiás, vagy szakmai célokat szolgál.
 
Szülői jogok és  kötelességek 

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke rendszeres óvodába járását.  Minden szülőnek kötelessége, hogy elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását  segítve ezzel a gyermekek nyugodt óvodai életét. Rendszeresen tartson kapcsolatot a pedagógusokkal, az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodának törvény által előírt kötelessége jelezni a Gyermekjóléti Szolgálat felé, illetve a jegyző felé. Tartsa tiszteletben az óvoda valamennyi dolgozójának emberi méltóságát és jogait, akik közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. Biztosítjuk, hogy a szülők megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek az óvoda működését meghatározó dokumentumokról, mely ismeretek nélkül nem várható el, hogy a szükséges segítséget megkapjuk. A szülők az óvoda dokumentumaiba betekintést nyerhetnek. Ezek a kijelölt helyiségben  elolvashatók, de az épületből ki nem vihetők. Joga van gyermeke fejlődéséről részletes felvilágosítást kapni, a nevelési problémákhoz A csoportokban folyó tevékenységek rendjét kérjük tiszteletben tartani, azokon részt venni csak az óvónővel való egyeztetés után lehet. A gyermekekről felvilágosítást csak pedagógus adhat.  A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is – hogy az együttgondolkodás/nevelés érdekében a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást, problémáikra megoldást keressenek (szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt napok, megbeszélések). Kérjük Önöket, hogy sem a gyerekkel kapcsolatos, sem magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógust ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és megzavarja a nevelőmunka folyamatát. A csoportból csak indokolt esetben hívják ki. Az óvónőket az óvoda telefonszámán lehet hívni, lehetőség szerint: 10.30 és 12.30 között. segítséget a pedagógusoktól. A házirend egy példány minden csoport előterében olvasható.
 
 
Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés 

Az óvónőket, az óvodatitkárt és a dajkákat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoportos óvónővel, majd szükség szerint az óvodavezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 15 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, úgy az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért.
 
 
 
 
 
Végezetül:
 
Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvésünk sikerességének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.
 
 
 
 
Köszönjük!
 
 
 
 
 
 Kozák Tamásné  óvodavezető
 
 

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu