Ficánka csoport

Programunk:
Játékos angol nyelvelsajátítás a természet-, élet közeliség és a gyermeki önkifejezés alapelveivel

Óvodapedagógusok:

Belley Kinga Mariann

Németh Dóra

Ficánka csoport dajkája:

Balogh Józsefné

Mottónk:
"Nyissuk ki az óvoda kapuját az életre!" ( C. Freinet)

Játékos angol nyelvelsajátítás a természet-, élet közeliség és a gyermeki önkifejezés alapelveivel

A program kiindulópontjának Zsámboki Károlyné dr. és Eperjesy Barnabásné (1991): Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program című óvodai életmódszervezését tekintjük. A megújított program szerzői: Kissné dr. Zsámboki Réka, Kitzinger Arianna SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar

A program elméleti kiindulópontjai

A Freinet-szellemű nevelés, óvodai életmódszervezés fő törekvése az egyszeri, a megismételhetetlen gyermeki személyiség szabad, kényszer nélküli kibontakoztatása, harmonikus személyiségfejlődésének biztosítása. Ezen célkitűzés megvalósításában kulcsfontosságú a gyermeki aktivitás, érdeklődés és növekvő önállóság, melyek egyben a fejlődés mozgatójaként szolgálhatnak. A természet- és életközeli alapelvek és a gyermeki önkifejezés alapelvei mentén kiemelt hangsúllyal szerepel programunkban az angol nyelvvel történő spontán barátkozás, mint az anyanyelv elsajátításhoz hasonló spontán tanulási folyamat.

Nevelési céljaink, feladataink

Általános nevelési célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Speciális nevelési célunk, hogy az óvodai mindennapok során a gyermekek életformaként sajátítsák el az angol nyelvet, így a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, az idegen nyelvvel történő barátkozás megteremti a kétnyelvűség, multikulturalitás iránti nyitottság, a nyelvi, kulturális „másság” elfogadásának, tiszteletének alapjait. Az angol nyelv és a magyar nyelv arányát a mindenkori gyermekcsoport nyelvismerete és a téma sajátossága határozza meg, melynek során feladatunk a harmonikus óvodai légkör biztosításával olyan nyelvi környezet létrehozása, amelyben a napirendhez igazodó nyelvi egységek biztonságot nyújtó ismétlődése valósul meg a nyelvi váltás alkalmazásával.
A csoportunkban komplex nevelés folyik, a projektmódszer, mint tervezési és szervezési keret alkalmazásával, amely a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülő tevékenységrendszerben valósul meg.

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu