Csicsergő csoport

Programunk:
Természet- és élet közeli óvodai nevelés Freinet-elemekkel

Óvó nénik:
Törökné Farádi Mária,
Sterbenz Szilvia

Természet- és élet közeli óvodai nevelés Freinet-elemekkel
A program alapjának Zsámboki Károlyné dr. és Eperjesy Barnabásné (1991): Egy Freinet-szellemű alternatív óvodai program című óvodai életmódszervezését tekintjük. A megújított program szerzője: Kissné dr. Zsámboki Réka, SOE Benedek Elek Pedagógiai Kar

A program elméleti kiindulópontjai
A Freinet-szellemű óvodai életmódszervezésünk alapelvei a természet közeliség, élet közeliség, szabad alkotás, önkifejezés. Ezen alapelvek megvalósításában kulcsfontosságú szerepet kap a gyermeki aktivitás, érdeklődés és növekvő önállóság, melyek egyben a fejlődés mozgatójaként szolgálhatnak. A természet és az élet lényege a fejlődés, a dinamizmus, ezért a vele való összekapcsolódás biztosítja az örökös megújulást.. A munkálkodás ösztönét, a tevékenység emberi szükségletét, az alkotó-teremtő munkát alapvető eszköznek tekintjük a személyiség kiteljesedésében. Ez a természet- és élet közeli pedagógiai közeg – a gyermeki önkifejezésen keresztül – biztosítja a harmonikus személyiségfejlődésben komplex módon jelen lévő képesség- és kompetenciaterületek (pl. önbizalom, tolerancia, környezettudatosság, reális énkép, döntési- és kezdeményezési képesség stb.) kialakulását, fejlesztését.

II. Nevelési céljaink, feladataink
A csoportunkban komplex nevelés folyik, a projektmódszer, mint tervezési és szervezési keret alkalmazásával, amely a gyermekek érdeklődésére, előzetes tudására, tapasztalataira épülő tevékenységrendszerben valósul meg. A nevelési célunk a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása, amelynek során a gyermek a játékon, a művészeteken, az alkotómunkán és saját tevékenységén keresztül szerezi meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik és ébren tartják benne a vágyat a környező világ megismerésére, a tapasztalás örömének az átélésére.
Jelentős alapvetésnek tartjuk a megfelelő életvitel, az egészséges életmód iránti igény kialakítását. Kiemelt nevelési feladataink közé soroljuk a környezet megóvására, védelmére nevelést, ötvözve a Freinet-pedagógia szellemiségével. A környezettudatosságot mint életmódot, rendszeres tevékenységet értelmezzük, ezért fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket is a természet iránt érzett szeretetre, annak megóvására, környezetünk védelmére neveljük. Ebben a folyamatban a gyermeket körülvevő felnőttek (szülő, pedagógus, dajka) példamutatása elengedhetetlen.

Elérhetőség

Aranykapu Tagóvoda

9400 Sopron, Ferenczy J.u.5.
Tel.: 99/518-711, 0630-618-4992
E-mail: gyakovoda@uni-sopron.hu